انسان و محیط زیست نام واحد درسی جدیدی است که به پایه یازدهم افزوده شده است. این واحد درسی در همه رشته‌ها تدریس خواهد شد. اکنون به معرفی کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم میپردازیم. هدف این کتاب آموزش ...