کتاب های استان شناسی برای هر استان کشور تالیف شده و دانش آموزان هر استان کتاب مخصوص خود را دارند. این کتاب ها مانند کتاب های مطالعات اجتماعی سال های گذشته میباشند با این تفاوت که به جای معرفی ایران و کشورهای دیگر، مشخصات و ویژگی های استان شما معرفی میکنند. در این پست ما کتاب استان شناسی خراسان رضوی را برای شما گذاشته ایم. این کتاب فقط در استان خراسان ...