می رسیم که کتاب استان شناسی مازنداران پایه دهم. تقدیم به مازندرانی های عزیز. همونطور که قبلا توضیح دادم کتاب های استان شناسی مخصوص هر استان تالیف شده و کتاب هر استان با استان دیگر فرق داره. این کتاب مخصوص استان مازندران است و فقط برای دانش آموزان مازندرانی تدریس خواهید شد. در این کتاب مانند کتب مطالعات اجتماعی به ویژگی های انسانی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، فرهنگی و هنری این استان یعنی ...