با شما هستیم با کتاب استان شناسی هرمزگان پایه دهم. در برنامه استان شناسی برای هر استان کتاب مخصوص همان استان طراحی شده و در آن به ویژگی های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و توانمندی های استان مربوطه پرداخته شده است. کتب استان شناسی عمومی نیز هستند یعنی در کلیه رشته ها تدریس خواهند شد. در نتیجه کتاب استان شناسی هرمزگان پایه دهم، فقط برای دانش آموزان ساکن استان ...