وقتی صدای پای بهمن از کوچه پس کوچه‌های خاطره‌ها به گوش تو می‌رسد. گویی شهیدانند که آمده اند برای بیعت دوباره برای هشدار و تذکر و بیداری. بهمن که از راه می‌رسد، شهیدان پیمان نامه خونین شهادت را برای تجدید امضای تک تک ما می‌آورند تا فراموش نکنیم که باغبان لاله‌ها امام مهربان بود و سایبان لحظه‌ها، نگاهش هنوز هم نگران باغمان است. هر بهمن امام است که دوباره بر ...