دکتر محمود امانی طهرانی، مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی، در گفتگو با خبرنگار شبکه خبر  با اشاره به اهتمام دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری بر فارسی سازی واژگان تخصصی کتب پایه دهم گفت: این دفتر با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی تلاش می کند به تدریج واژگان غیر فارسی کتاب های درسی را واژگان فارسی جایگزین نماید. تا کنون کتاب های فارسی، ریاضی و آمار، هندسه، زیست ...