در میان واحدهای آموزشی پایه یازدهم، درس فارسی یکی از مهمترین و جذاب‌ترین واحدها می‌باشد. کتاب فارسی پایه یازدهم در ادامه کتاب پایه دهم و با همان شکل و شمایل تالیف شده است. این کتاب برای دانش آموزان محصل در ...