آمار و احتمال نام واحد درسی ویژه رشته ریاضی و فیزیک در پایه یازدهم است. کتاب آمار و احتمال پایه یازدهم با محوریت کتب ریاضی قبلی یعنی رویکرد آموزش از طریق حل مسئله و فعالیت کلاسی، به معرفی مباحثی جدید ...