کتاب های استان شناسی برای هر استان کشور تالیف شده و دانش آموزان هر استان کتاب مخصوص خود را دارند. این کتاب ها مانند کتاب های مطالعات اجتماعی سال های گذشته میباشند با این تفاوت که به جای معرفی ایران ...