بنا به درخواست‌های فراوان بازدیدکنندگان مدرسه سوم، حل تمرین ریاضی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه یازدهم در سایت قرار گرفت. این پست ویژه محصلان در رشته‌های دو شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش است. این حل تمرین ویژه پودمان ...