همانطور که می‌دانید برای پایه دوازدهم ۳۵ ساعت آموزش حضوری در نظر گرفته شده است. در ماه‌های گذشته خبری مبتنی بر کاهش ساعت درسی پایه دوازدهم از ۳۵ ساعت به ۲۴ ساعت منتشر شد که باعث واکنش مثبت دانش آموزان ...