تفاوت استرس حاد و مزمن تعریف نظری و تئوریک  استرس شامل مجموعه هایی از واکنش های هیجانی، روانی، ذهنی روانشناختی و رفتاری است که انسان در برابر محرک های درونی یا بیرونی برهم زننده‌ ی ثبات و تعادل طبیعی از خود نشان ...