در پست قبلی خبری در مورد فارسی سازی کلمات تخصصی در پایه دهم قرار دادیم. (فارسی سازی واژگان تخصصی کتب پایه دهم) در این پست فهرست کلمات جایگزین زیست شناسی پایه دهم رو قرار داده ایم تا اگر ابهامی داشتید رفع ...