با توجه به درخواست کاربران برای انتشار کتاب فارسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، تصمیم گرفتیم کتاب فارسی و نگارش پایه دهم را نیز معرفی و برای دانلود قرار دهیم. این کتاب مخصوص کلیه رشته‌های دو شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش می‌باشد. این کتاب ترکیبی از دو کتاب فارسی و نگارش پایه‌های پیشین است و همان روند آموزشی را ادامه داده است. این کتاب شامل شانزده درس می‌باشد. در ادامه ساختار و رویکرد کتاب را معرفی کرده ایم. همراه مدرسه سوم باشید.

رویکرد کتاب فارسی و نگارش پایه دهم

همانطور که ذکر شد این کتاب در دو بخش فارسی و نگارش تالیف شده است. در اینجا به معرفی رویکرد این کتاب میپردازیم.

رویکرد بخش فارسی

رویکرد خاص برنامە فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت مهارت‌های زبانی و فرازبانی و ادبی تاکید دارد و ادامە منطقی کتاب‌های فارسی دورە ابتدایی و دورە متوسطه اول است.

رویکرد بخش نگارش

یکی از ویژگی‌های این کتاب در بخش نگارش، آوردن نمونه‌های فراوان از نویسندگان است. این کار، افزون بر آشنایی خوانندگان با نویسندگان و آثارشان، آن‌ها را به طور عملی با شیوه‌های گوناگون نوشتن نیز آشنا میسازد. این نمونه‌های برگزیده از بیشمار آثار، گلچینی رنگارنگ از سرمشق مهارت نوشتن هستند.

تصویر جلد کتاب فارسی و نگارش پایه دهم

جلد کتاب فارسی و نگارش پایه دهم
جلد کتاب فارسی و نگارش پایه دهم

ساختار کتاب فارسی و نگارش (۱)

همانطور که گفته شد ان کتاب دارای ۱۶ درس می‌باشد. که هشت درس آن فارسی و هشت درس آن نگارش است. ساختار کلی دروس بدین شرح است.

  • متن درس یا شرح آموزش نگارش
  • کارگاه درس پژوهی
  • کارگاه نگارش
  • گنج حکمت
  • مثل نویسی

دانلود کتاب فارسی و نگارش (۱)

برای دانلود این کتاب از باکس زیر استفاده نمایید.

این کتاب برای کلیه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش مشترک است.