در این نوشته کتاب فارسی پایه دهم را معرفی میکنیم و فایل PDF آن را برای دانلود قرار خواهیم داد. کتاب فارسی پایه دهم ویژه کلیه رشته های نظری است و در رشته های فنی و کارودانش تدریس نخواهد شد. این کتاب در رشته های تجربی، ریاضی فیزیک، علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی تدریس خواهد شد. کتاب فارسی پایه دهم همانند کتب ادبیاتی ایرانی، ابتدا با ستایش شروع و در پایان با نیایش به اتمام میرسد.

ساختار کتاب فارسی پایه دهم

کتاب فارسی پایه دهم، بر بنیاد رویکرد عام «برنامه درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران»، یعنی شکوفایی فطرت توحیدی، استوار است و با توجه به عناصر پنجگانه (علم، تفکر، ایمان، اخلاق، عمل) و جلوه‌های آن در چهار پهنه (خود، خلق، خلقت و خالق) و بر پایه اهداف «برنامه درسی فارسی،» سازماندهی و تألیف شده است؛ براین اساس کتاب از هشت فصل با عنوان‌های ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات غنایی، ادبیات پایداری، ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات حماسی، ادبیات داستانی و ادبیات جهان، تشکیل شده است.

رویکرد کتاب فارسی پایه دهم

رویکرد خاص برنامه فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت مهارت‌های زبانی و فرازبانی و ادبی تأکید دارد و ادامه منطقی کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه است؛ به همین روی، لازم است همکاران گرامی از ساختار و محتوای کتاب‌های پیشین، آگاهی داشته باشند.

رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعالیت بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین، طراحی و به کارگیری شیوه‌های آموزشی متنوع و روش‌های همیاری و گفت‌وگو توصیه میشود. حضور فعال دانش‌آموزان در فرایند یاددهی  یادگیری، کلاس را سرزنده، با نشاط و آموزش را پویاتر میسازد و به یادگیری، ژرفای بیشتری می‌بخشد.

تصویر جلد کتاب فارسی پایه دهم

جلد کتاب فارسی (1)
جلد کتاب فارسی (۱)

دانلود کتاب فارسی (۱)

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.