می رسیم که کتاب استان شناسی مازنداران پایه دهم. تقدیم به مازندرانی های عزیز.همونطور که قبلا توضیح دادم کتاب های استان شناسی مخصوص هر استان تالیف شده و کتاب هر استان با استان دیگر فرق داره.این کتاب مخصوص استان مازندران ...