با شما هستیم با کتاب استان شناسی هرمزگان پایه دهم. در برنامه استان شناسی برای هر استان کتاب مخصوص همان استان طراحی شده و در آن به ویژگی های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و توانمندی های استان مربوطه پرداخته ...