در این پست کتاب نگارش پایه دهم رو معرفی میکنیم و اون رو برای دانلود بگذاریم. این کتاب در ادامه کتاب های مهارت های نوشتاری است که از ابتدایی و به ویژه متوسطه اول هست. هدف این کتاب آموزش نوشتن صحیح فارسی بر اساس قواعد فارسی است. همچنین این کتاب آموزش ادبیات فارسی نیز هست یعنی علاوه بر توضیح قواعد، به آرایه های ادبی و طریقه استفاده از آن ها نیز پرداخته است. این کتاب عمومی است و مخصوص کلیه رشته های نظری است.

این کتاب نیز مانند تمام کتب ادبیاتی فارسی، ابتدا با ستایش شروع و در انتها با نیایش خاتمه می یابد.

کتاب «نگارش» در هشت درس سازماندهی شده است. با توجه به زمان اختصاص یافته به این درس، میزان تقریبی ساعت آموزشی موثر، حدود ۴٨ زنگ در ۴۲ هفته آموزشی در سال است؛ بنابراین، پیشنهاد میشود فرایند یاددهی ــ یادگیری هر درس در سه جلسه (آموزش، تمرین و نگارش، بررسی و نقد برای تثبیت آموخته ها) طراحی و تنظیم شود. یکی از ویژگی های این کتاب در بخش تدوین، گزینش و سازماندهی محتوا، آوردن نمونه های فراوان از نویسندگان ایران و ادبیات جهان است.

ساختار کتاب نگارش پایه دهم

در ساختار هر درس، بعد از متن آموزشی، تمرین های نوشتنی با عنوان «کارگاه نوشتن»، در بخشهای «تشخیص»، «تولید متن»، «ارزیابی نوشته»، «هنجار نوشتار»، «حکایت نگاری»، «مثل نویسی» و « شعرگردانی» سازماندهی شده است.
فعالیت های «کارگاه نوشتن» با نظمی علمی و آموزشی به دنبال هم آمده اند؛ فعالیت شماره یک با هدف تقویت توانایی بازشناسی و تشخیص، فعالیت شماره دو با هدف تقویت توانایی نوشتن و تولید متن و فعالیت شماره سه با هدف تقویت داوری و توانایی بررسی، تحلیل و نقدنویسی طراحی شده است.
«هنجار نوشتار» با هدف آموزش شاخص های درست نویسی و آشنایی با کاربرد درست واژگان در نوشتار معیار، توجه به ابزارهای انسجام متن طراحی شده است.

«حکایت نگاری»، بخشی دیگر از فعالیت هاست. در حکایت نگاری، تأکید بر بازنویسی به زبان ساده و ساده نویسی است.

تصویر جلد کتاب نگارش پایه دهم

تصویر جلد کتاب نگارش پایه دهم
تصویر جلد کتاب نگارش پایه دهم

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.